Els cicles formatius són uns ensenyaments que es corresponen amb l'etapa de secundària postobligatòria (més de 16 anys), pensats per formar tècnics i tècniques-en el cas de cicles formatius de grau mitjà, als quals s'accedeix amb el graduat d'ESO-i tècnics i tècniques superiors -en el cas dels cicles formatius de grau superior, als quals s'accedeix amb el títol de batxillerat o curs d' accès- en les diferents famílies professionals: sanitària, electricitat-electrònica i fusteria i moble entre d'altres.

Són estudis professionalitzadors que a la vegada permeten, en el cas dels cicles formatius de grau superior, la continuïtat a estudis universitaris sense necessitat de passar proves d'accés (PAU).